Inbjudan till årsmötet utskickad

Inbjudan till medlemmar i Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening
 
Tid och plats:
Torsdag 11:e april är det dags för årsmöte 18.30-20.30 i Grästorps Konserthus
Dagordning:     
- Traditionella årsmötesförhandlingar (se detaljer nedan)
-  Fika
-  Projektstatus / tidplan / driftinformation
 
Vi är tacksamma om du i förväg anmäler ditt deltagande via SMS på 0735-10 20 50 eller via detta formulär: https://forms.gle/5c7g3zxeSSAe2Hbs6 så att vi kan beställa rätt mängd fika.
Mvh Styrelsen
 
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE:

 • Val av ordförande att leda årsmötet.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän att justera årsmötesprotokollet.
 • Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
 • Fastställande av röstlängd och dagordning.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om fastställande resultat och balansräkning.
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 • Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Fastställande av service och förbrukningsavgift.
 • Budget för kommande verksamhetsår.
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 • Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.
 • Val av ordförande, mandattid ett år.
 • Val av styrelseledamöter, mandattid två år.
 • Val av styrelsesuppleanter, mandattid ett år.
 • Val av två revisorer jämte en suppleant.
 • Val av ledamot till valberedningen samt eventuellt fyllnadsval.
 • Övriga ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet.
 • Avtackningar.
 • Mötets avslutande.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter