Karaby Särestad Västra Särestad Norra Ås Etapp 8 Särestad Östra & Bjärby Täng Håle Flakeberg Flakeberg Norra Ekedal Hyringa & Längnum Trökörna & frambo Tengene Väster om Nossan Tengene Öster om Nossan Flo

Klicka på ert område på kartan nedan så kommer ni till rätt etapp på sidan för Projektstatus
OBS Vid mobil användning vrid enheten.

Nyheter

2019 > 03

Inbjudan till medlemmar i Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening
 
Tid och plats:
Torsdag 11:e april är det dags för årsmöte 18.30-20.30 i Grästorps Konserthus
Dagordning:     
- Traditionella årsmötesförhandlingar (se detaljer nedan)
-  Fika
-  Projektstatus / tidplan / driftinformation
 
Vi är tacksamma om du i förväg anmäler ditt deltagande via SMS på 0735-10 20 50 eller via detta formulär: https://forms.gle/5c7g3zxeSSAe2Hbs6 så att vi kan beställa rätt mängd fika.
Mvh Styrelsen
 
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE:

 • Val av ordförande att leda årsmötet.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän att justera årsmötesprotokollet.
 • Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
 • Fastställande av röstlängd och dagordning.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om fastställande resultat och balansräkning.
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 • Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Fastställande av service och förbrukningsavgift.
 • Budget för kommande verksamhetsår.
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 • Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.
 • Val av ordförande, mandattid ett år.
 • Val av styrelseledamöter, mandattid två år.
 • Val av styrelsesuppleanter, mandattid ett år.
 • Val av två revisorer jämte en suppleant.
 • Val av ledamot till valberedningen samt eventuellt fyllnadsval.
 • Övriga ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet.
 • Avtackningar.
 • Mötets avslutande.
Läs hela inlägget »

Journummer:

Vatten och avlopp
Dagtid:
    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996
OBS: Kostnader kan tillkomma beroende på felets art.

Fiber (gruppanslutning)
Telia support: 020-202070 (kontorstider)

Aktuellt just nu:

Vanliga frågor och svar

Följ länken till Frågor och svar

Sökning på hemsida:

Kalendarium