Nyhetshistorik

Status 28 december 2016
Grävning pågår i områdena öster och väster om Nossan i Tengene, samt kring Forshall.

Inventering och projektering pågår för fullt i Trökörna, Hyringa och Flakeberg.

Arbetet med inventering börjar dra igång på allvar i Särestad och Ås, samt Karaby.

Status 11 maj 2016
Utbildning på Hushållningssällskapet genomförd. Det är väldigt aktuellt

Status 23 mars 2016
Grävning pågår just nu vid Skubbet och styrelsen tillsammans med entreprenören har haft 6 byggmöten för att följa upp arbetet. Projektet löper på bra under rådande omständigheter med dåligt väder.

Status 3 januari 2016
Styrelsen har i dagarna innan jul valt att ge Hans Olsson & co. uppdraget att påbörja anläggningen av etapp 3. Detta team grävde även etapp 1 i Flo.

Det som just nu hindrar igångsättning är klartecken från Trafikverket då vi behöver komma under järnvägsvallen. Dessutom behöver vi få klarhet i vilken utrustning som det ska vara i anslutningspunkten till kommunens VA-nät. Denna anslutningspunkt kommer att vara gemensam för flera kommande etapper vilket gör att kostnaden sjunker för hela projektet.

Status 23 november​​ 2015
Änligen är samtliga funktioner driftsatta i vår första etapp. Det kommer att firas av styrelsen och ett eller annat foto kanske dyker upp i NLT, vem vet.... ;-)
Styrelsen är vilket fall som helst väldigt glada och stolta över denna milstolpe. Nu gäller det att förvalta och vidareutveckla våra kunskaper och erfarenheter i kommande etapper.

Aktivering av fibertjänster:
Du som valt att ha ett Teliapaket via föreningen, logga in på www.telia.se/fiberforening för att aktivera ditt abonnemang. Där finns även inkopplingsinstruktioner.

Du som inte har ett paket via föreningen, gå in på www.qmarket.se och köp och aktivera de tjänster du vill ha.

OBS: I båda fallen söker du på din bostadsadress för att hitta just ditt abonnemang.

Status 13 september 2015
Styrelsen och arbetsgrupperna planerar att genomföra informationsträffar i samlingslokaler enligt följande schema:

Onsdag 23:e september 19-21 Trökörna/Frambo - Frambo/Trökörna bygdegård
Onsdag 14:e oktober 19-21 Tengene Öster om Nossan - Tengenegården
Torsdag 22:e oktober 19-21 Särestad/Ås/Karaby - Nordstans Café
Onsdag 4:e november 19-21 Särestad söder om RV44 - Särestadgården
Onsdag 18:e november 19-21 Flakeberg - Hyringa bygdegård
Agendan kommer att vara densamma på alla informationsträffar, med en liten del specifik för respektive område.

Om du missar ett tillfälle kan du med fördel komma till en annan valfri informationsträff.

Respektive huvudkontakt är ansvarig för bokning av lokal i respektive område.


Område:Huvudkontakter:Mail:Telefon:

FloTobias LeverinSe styrelse under Kontakt


Särestad norr RV44/Ås/KarabyBo Anderssongustavsgården@telia.com070-8212831

Särestad söder RV44Stefan Anderssonstande@telia.com0708-898484

FlakebergMichael Björkmibjork56@hotmail.com0725-485416

TengeneKjell Anderssonbollebacken@hotmail.com070-5576623

Trökörna/FramboStefan Karlssonarbete.sk@gmail.com070-393 61 96

​Status 6 juli 2015
Styrelsen har precis genomfört en genomgripande utvärdering av arbetet som gjorts hittills och vad som kan förbättras till kommande etapper. Det har varit ett mycket givande arbete som borgar för att vi ska ha hög kvalitet och effektivitet i vårt arbete framöver. Ett resultat från detta visas i denn länk: projektorganisation

I Flo arbetar vi intensivt med att få färdigt Etapp 1 för att kunna blåsa fiber. Det är främst arbetet på medlemmarnas egna tomter som är kritiskt just nu. Förhoppningen är att kunna starta fiberblåsningen 1:e september. I Etapp 2 genomförs nu ett arbete med att få in medlemmarnas val av anslutning för att kunna planera entreprenörens arbete så effektivt som möjligt.

I Tengene, Trökörna och Frambo fortskrider inventerings- och informationsarbetet för att få så bra täckning som möjligt i området. I det arbetet ingår det att få de som har antecknat sig som intresserade att faktiskt betala in medlemsavgiften nu.

Vi har också satt samman en tidplan för hela Grästorps landsbygd som vi har förankrat med kommunen, Miljö och hälsa i Lidköping (som sköter inspektionen av alla avloppsanläggningar) samt våra egna arbetsgrupper. Planen visas i en bild under följande länk: Preliminär tidplan 2015-2018

Status 8 juni 2015
Flo-föreningen har öppnat upp för övriga boende på Grästorps landsbygd att ansöka om medlemskap i Flo-föreningen.

På kvällen idag hålls ett informations/inventeringsmöte i Trökörna Frambo bygdegård för att kunna ta ett slutgiltigt beslut om en VAF-anläggning i området.

17:e juni kommer det att hållas ett möte för arbetsgrupperna, projektledarna och föreningsstyrelsen med följande agenda:
Överlämning  från Landsbygdsutvecklare till föreningen styrelse
Framtida arbetsformer och ansvarsområden
NLT kommer att närvara och göra en artikel om detta som kommer ut strax efteråt.

Status 25 april 2015
Under årsmötet presenterades en uppdaterad tidplan som gäller både Etapp 1 och 2: Tidplan presenterad under årsmötet 16:e april

Under angav också styrelsen några kritiska förutsättningar för framtiden:
Grävning på respektive tomt i Etapp 1 måste vara klar till 17:e augusti (flyttat från 1:e juni). Idrifttagning av Etapp 1 kan endast ske när hela nätet (inklusive tomter) i Etapp 1 är avklarade.
Upphandling av fiberleverantör pågår just nu och vi väntar samtidigt på besked om vår bidragsansökan ska gå igenom.
Igångsättning av Etapp 2 i slutet av april.
Anslutningsgraden i Etapp 2 är kritiskt låg. Det behövs en kraftsamling för att informera hushållen i området. En extra arbetsgrupp bestående av föreningsmedlemmar har utsetts att göra detta.
Miljö och Hälsa kommer att göra ett utskick i Flo-området. Under 2016 kommer troligtvis Flos område att granskas.
Samtidigt har kommunen gjort ett utskick till samtliga hushåll på landsbygden för att klargöra kommunen syn på avloppsfrågan, vilket är att samtliga avlopp i kommunen ska vara godkända senast 2020. 
Styrelsen tittar på olika samarbetsformer med andra föreningsinitiativ i kommunen. En extra stämma kommer att utlysas för att diskutera enbart denna fråga.
Status 20 februari 2015
Styrelsen är just nu inne i ett intensivt skede med upphandlingar av Etapp 2, samt upphandling av fiber-, drift- och administrativa tjänster. När det gäller anslutningsgraden av Etapp 2 är den lägre än vi har hoppats på, vilket är lite bekymmersamt. Förhoppningsvis kan det utskick till alla landsbygdsboende som kommunen förbereder skynda på beslutsprocessen hos fastighetsägarna. Kommunen siktar på att alla hushåll i Grästorp ska ha ett godkänt avlopp innan 2020. Vilken lösning som väljs till slut är dock alltid upp till den enskilde fastighetsägaren. 

Det pågående projektet, Etapp 1, löper för tillfället på bra efter att ha brottats med dåliga väderförhållanden. Vi har som mål att färdigställa stam- och stickgrävningen innan maj månads utgång.

Parallellt med detta förbereder styrelsen för att kunna genomföra ett årsmöte. Mer information om detta kommer snart på hemsida och via mail.

Status 1 mars 2015
Det är dags för att upphandla sk. Kommunikationsoperatör (KO) och önskar få in anbud på Kommunikationsoperatörstjänster till vårt bredbandsnät. Föreningen ämnar på sikt, separat från detta avtal, hyra ut svartfiber på öppna och konkurrensneutrala villkor till andra marknadsaktörer.

Totalt finns idag 540 fastboende personer i området. Fastighetsbeståndet fördelar sig på;
- 140 antal permanenta fastigheter 
- 10 antal fritidsfastigheter
- 10 antal företag. 
Av dessa fastigheter har dryga 140 antal i dagsläget beslutat om anslutning av fiber. 

Anläggning av fibernätet är uppdelad i 2 etapper och kommer driftsättas vid olika tillfällen.
Ytterligare information om Föreningen och aktuellt område finns på föreningens hemsida.

Sista dag att lämna in offert är 31:e mars. Den är som intresserad av att lämna in ett anbud kontaktar styrelsen för att få ett förfrågningsunderlag.

Tipsa gärna entreprenörer som kan vara aktuella...

Status 5 januari 2015
Dags för att upphandla nästa etapp 2, Flo norr om RV 44. Sista dag att lämna in offert är 31:e januari. Den är som intresserad av att lämna in ett anbud kontaktar styrelsen för att få ett förfrågningsunderlag.
Tipsa gärna entreprenörer som kan vara aktuella.

Status vid 2014 års slut - Ordförande har ordet
Vid senaste styrelsemötet kunde vi konstatera att budgeten så här långt tycks hålla.  Detta trots att vissa kostnader som t. ex. provtryckning, projektledarens insats mm har blivit dyrare än vi kunnat förutse. Å andra sidan har vi inte stött på så mycket berg som förväntat och har inte behövt spränga något alls. Totalt sett verkar det jämna ut sig. 

Vad som oroar lite är att Etapp 2 (norr om RV 44) kommer att medföra längre sträckor och vi har lite färre där som anslutit sig än vad vi hade hoppats. Det kan innebära att kostnaderna kan drivas upp något men som sagt var; hittills ser det förvånande bra ut. 

När det gäller tidsplanen så ligger vi lite efter. Det har t.ex. varit många täckdikningsrör att laga och våra entreprenörer är väldigt noggranna, vilket vi  uppskattar men den ursprungliga tidplanen (mars 2015) kommer att bli svår att hålla. Mer troligt är nu maj 2015. Ledningsnätet i halva Etapp 1 (söder om RV 44) är klart men ingen abonnent är ännu ansluten. Som det ser ut nu så räknar vi dock med att komma i gång med grävningar i Etapp 2 till sommaren.

Med vänlig hälsning, Anders Levenskog,  ordförande FVA i Flo ek. för.

Övrig information om projektet
Parallelt med stamgrävningen pågår arbetet med att gräva fram "stickspår" till respektive fastighet. Ett tjugotal brunnar är nedgrävda och styrelsen har sammanställt en instruktion för hur abetet på egen tomt bör genomföras: Anvisningar för installation inom fastighet

Det är viktigt att varje fastighetsägare sätter sig in i hur detta ska gå till då ansvaret för att detta ska fungera bra ligger på fastighetsägare.

Nedan följer bilder från grävstart till dags dato, dvs några dagar in på 2015...

Status 15 september 2014
Styrelsen arbetar just nu intensivt med att knyta en fiberprojektör till oss för att genomföra fiberprojekteringen av anläggningen i etapp 1 och 2. Sista dag att lämna in offert är 15:e oktober.
Den är som intresserad av att lämna in ett anbud kontaktar styrelsen för att få ett förfrågningsunderlag.
Tipsa gärna entreprenörer som kan vara aktuella...

Status 9 juli 2014
Grävstart vid Baggården i etapp 1, Flo söder om RV44. Styrelsen samlades vid grävschaktet och drack lite skumpa. Äntligen!!!

Status 20 april 2014
Styrelsen behöver hjälp med att hitta förslag på leverantörer och lösningar för fibernoder. Ett alternativ är att använda källaren i Flo-Sal bygdegård, men vi vill ha flera alternativ att utvärdera, alltifrån färdiga nodhus till byggsatser eller liknande. Alla tips är välkomna.
Hör av er till styrelsen med tips.

Status 3 april 2014
Äntligen är det dags att upphandla etapp 1, Flo söder om RV 44 efter mycket förberedelsearbete. Sista dag att lämna in offert är 30:e april.
Den är som intresserad av att lämna in ett anbud kontaktar styrelsen för att få ett förfrågningsunderlag.
Tipsa gärna entreprenörer som kan vara aktuella.

Status 10 mars 2014
Vårt årsmöte 6 mars var välbesökt och vi räknar med att inom kort kunna publicera våra justerade årsmötesprotokoll på vår hemsida.

Status 1 februari 2014
Det är dags för årsmöte 6:e mars i Flo-Sal bygdegård 19.00-21.00.
Välkomna!