Kort sammanfattning av projektstatus

Grävning pågår i områdena öster och väster om Nossan i Tengene, samt kring Forshall.

Inventering och projektering pågår för fullt i Trökörna, Hyringa och Flakeberg.

Arbetet med inventering börjar dra igång på allvar i Särestad och Ås, samt Karaby.