Vår ekonomiska förening

Föreningen är i huvudsak öppen för landsbygdsboende i Grästorps kommun i Västergötland. Detta efter att Flos ursprungsförening har ändrat sina stadgar.

Styrelsen bygger sitt arbete på ett antal bärande bärande principer som ligger till grund för arbetet med projekt och ekonomi:

 1. Alla skall kunna vara med.
  De fastighetsägare som ansluter sig kommer inte att behöva betala den fulla kostnaden för anläggningen vid start utan enbart en kontantinsats på högst 50.000 kr per "normalvilla". Föreningen kommer sedan att med kommunal borgen ta långfristiga lån i bank för att erhålla nödvändigt kapital. Tanken med detta är att ingen skall behöva avstå från att sig pga privatekonomiska skäl.
   
 2. Elföreningsmodellen.
  Vi vill undvika att den som råkar bo i ena kanten av Flo socken skall behöva betala en högre avgift än den som har turen att bo närmare anslutningspunkt till kommunens VA-nät eller bredbandsleverantören. Varje ansluten fastighetsägare kommer att inneha en lika stor andel av vårt planerade när och betalar en lika stor kontantinsats.
   
 3. Kommunens VA-policy.
  När en fastighet inom tätorten ansluter sig till VA-nätet finns en av kommunen fastlagd anslutningsavgift per fastighet. Om fastigheten innehåller flera lägenheter så räknas anslutningsavgiften upp med 1/6 för varje extra lägenhet. En industrifastighet omräknas med en schablon till att motsvara ett visst antal lägenheter. Detta är ett etablerat sätt att beräkna anslutningsavgifter inne i tärorten och vår förening kommer att tillämmpa en liknande modell då en fastighet inte kan anses motsvara en normalvilla utan innehåller flera lägenheter, flera bostadshus på tomten eller är en näringsfastighet.
 4. Fördelningsmodell.
  Om nu kontantinsatsen är lika för alla jämförbara fastigheter kommer kvartalsavgifterna däremot variera. Att var och en betalar för det vatten man förbrukar behöver knappast nämnas, men även avgfit för skötsel och underhåll av anläggningen kommer att beräknas utifrån hur mycket man utnyttjar nätet, dvs hur mycket vatten och avlopp man förbrukar resp producerar. En sommarstugeägare betalar samma anslutningsavgift som en åretruntboende men kommer å andra sidan att få lägre kvartalsavgfiter eftersom utnyttjandegraden är låg sett över året. Bredband, telefoni och TV betalas till den leverantör vi sluter avtal med enligt de kostnadsberäkningsmodeller som är aktuella.
 5. Treenigheten.
  Det är grävningen som kostar mest, inte slangarna vi lägger ner. Vi kommer därför att dra fram tre ledningar i hela nätet: fiber, vatten och avlopp. Alla anslutna fastigheter får dessa tre ledningar framdragna till tomtgränsen. Däremot kan du som fastighetsägare i ditt anslutningsavtal välja att inte utnyttja mer än en eller två utav tjänsterna som erbjuds. Din kvartalsavgift kommer då reduceras. De outnyttjade ledningarna finns dock vilande i marken för framtida anslutning.

Viktiga föreningsdokument

Föreningens stadgar

Årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Årsmöte 2014