Sök på hemsidan genom att använda sökrutan nedan:

VÄLKOMNA TILL FLO-FÖRENINGEN ALLA LANDSBYGDSBOENDE I GRÄSTORPS KOMMUN!

2019

17 juni genomfördes en formell besiktning av fiberprojektet för etapp 1 och 2 (Flo socken). Projektet fick inte en enda anmärkning, vilket är väldigt(!) ovanligt. Besiktningsmannen menade att detta var en av de bästa fiberprojekt han stött på.

Alla inblandade bör sträcka på sig och ta med dessa ord i det vidare arbetet.

Läs hela inlägget »

Mikael Larsson (C) var idag på studiebesök hos Sveriges största FVA-förening för att höra hur villkoren kan förbättras för vår och andra föreningar. Det var 4 intressanta och givande timmar och förhoppningsvis kan vi på sikt åstadkomma regelförenklingar och bättre bemötande av vissa av våra myndigheter.

Mikael Larsson och Tobias Leverin i Flakebergsdike
Läs hela inlägget »

Årsmötet avlöpte planenligt och såg ut ungefär så här...

OBS: Den information som delgavs til medlemmarna finns nu under fliken "Förening/Kontakt" --> Föreningen.
 

loading...
Läs hela inlägget »

Inbjudan till medlemmar i Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening
 
Tid och plats:
Torsdag 11:e april är det dags för årsmöte 18.30-20.30 i Grästorps Konserthus
Dagordning:     
- Traditionella årsmötesförhandlingar (se detaljer nedan)
-  Fika
-  Projektstatus / tidplan / driftinformation
 
Vi är tacksamma om du i förväg anmäler ditt deltagande via SMS på 0735-10 20 50 eller via detta formulär: https://forms.gle/5c7g3zxeSSAe2Hbs6 så att vi kan beställa rätt mängd fika.
Mvh Styrelsen
 
DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE:

 • Val av ordförande att leda årsmötet.
 • Val av sekreterare för årsmötet.
 • Val av två justeringsmän att justera årsmötesprotokollet.
 • Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning.
 • Fastställande av röstlängd och dagordning.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om fastställande resultat och balansräkning.
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 • Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Fastställande av service och förbrukningsavgift.
 • Budget för kommande verksamhetsår.
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 • Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.
 • Val av ordförande, mandattid ett år.
 • Val av styrelseledamöter, mandattid två år.
 • Val av styrelsesuppleanter, mandattid ett år.
 • Val av två revisorer jämte en suppleant.
 • Val av ledamot till valberedningen samt eventuellt fyllnadsval.
 • Övriga ärenden som av styrelsen eller ledamot hänskjutits till årsmötet.
 • Avtackningar.
 • Mötets avslutande.
Läs hela inlägget »

I måndags var Telia/Scanova ute och lagade ledningen.

Läs hela inlägget »

Vår entreprenör har under veckan grävt av en telekabel i Trökörna/Framboområdet. Vi vet inte hur många av er som är drabbade men vi beklagar givetvis det inträffade.

Inför varje grävsträcka begär vi kabelutsättning från samtliga nätägare i området, just för att förhindra avgrävningar. I detta fallet har inte nätägaren haft fullständig dokumentation och därför inte lyckats markera var kabeln ligger, vilket resulterat i att vi i vårt grävarbete skadat kabeln.

Skadan är anmäld till nätägaren för reparation, vi har tyvärr ingen information om när skadan kommer åtgärdas.Vi ber om er förståelse då varken föreningen eller vår entreprenör kan hållas ansvarig i fall som detta.

Detta meddelande går också ut via SMS till de medlemmar i ”Etapp Trökörna” som delgivit sitt mobilnummer.

Hjälp oss sprida informationen vidare..

Läs hela inlägget »

I början av april planerar styrelsen att ha föreningens årsmöte. Enligt våra stadgar ska eventuella årsmötesärenden eller motioner ha inkommit till styrelsen en månad innan årsmötet och för att vi ska kunna ha med ärendet i vår årsmöteskallelse behöver det finnas hos styrelsen innan februaris utgång.

Vi syns på årsmötet...

Läs hela inlägget »

Ännu ett år är till ända då nya hushåll har kunnat kopplas upp mot både kommunalt vatten och avlopp samt fiber. Vår förening som började i all anspråkslöshet i bygdegården i Flo har nu utvecklats till Sveriges största förening som kombinerar både VA och fiber.
 
Att vi blir större innebär även förändringar. Vi är inte längre ett litet byalag som med ideella krafter bygger något tillsammans, utan vi har börjat likna ett företag och måste förändra många av våra rutiner. T. ex. har vi numera EN projektledare som håller igång och samordnar tre olika arbetslag som gräver i olika delar av kommunen.  Även våra entreprenörer har i samarbete med styrelsen utvecklat och effektiviserat sina arbetssätt, för att vi skall kunna koppla upp alla våra medlemmar mot föreningens ledningsnät inom rimlig tid.
 
Vi ser fram emot 2019 med tillförsikt och om den milda vintern fortsätter så kommer grävningarna att fortskrida i ett mycket bra tempo. 
Titta gärna in på hemsidan ibland för att se uppdateringarna om just ditt område.
 
Till sist vill styrelsen hälsa alla medlemmar ett riktigt Gott Nytt År.
 
Styrelsen genom ordförande Anders Levenskog

Läs hela inlägget »

Journummer VA

Dagtid:    0739-140111
Övrig tid: 070-6104996

 

Aktuellt just nu...

Kalendarium